Praktisk information om pasnings­garanti, venteliste og tilskud

Skal du til at skrive dit barn op til dagtilbud? Her kan du blive klogere på, hvordan pasningsgaranti, venteliste og tilskud fungerer.

Pasningsgaranti

Dit barn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud, indtil det starter i skole.

Kommunen skal tilbyde dig pasningsgaranti i et dagtilbud.

Pasningsgarantien indebærer, at kommunen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til dit barn, fra det er over 26 uger gammelt, og til det starter i skole.

Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere 4 uger til at tilbyde en plads.

Kontakt desuden din kommune for mere information om pasningsgaranti.

Venteliste og optagelse

Kommunen træffer som udgangspunkt afgørelse om optagelse i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt i kommunal og privat dagpleje med afsæt i kommunens retningslinjer for optagelse. De enkelte tilbud kan dog aftale med kommunen, at de selv helt eller delvist træffer afgørelse om optagelse.

Du skal ansøge om at få dit barn optaget i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt i kommunal og privat dagpleje ved at anvende den digitale ansøgningsløsning, som kommunen stiller til rådighed.

Du skal have mulighed for at tilkendegive ønske om dit barns optagelse i og mulighed for at komme på venteliste til alle kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og alle kommunale og private dagplejehjem i opholdskommunen og i en anden kommune.

I daginstitutioner med flere enheder skal du have mulighed for at tilkendegive ønske om dit barns optagelse i og mulighed for at komme på venteliste til de enkelte enheder.

Du skal have mulighed for at tilkendegive ønske om dit barns optagelse i og mulighed for at komme på venteliste en gang til et dagtilbud målrettet aldersgruppen 0-2 år og en gang til et dagtilbud målrettet aldersgruppen fra 3 år og frem til skolestart.

Kommunen skal, inden for rammerne af dennes retningslinjer, for optagelse sikre, at du anvises plads efter anciennitet, hvis du står på venteliste til en plads i et dagtilbud, og hvis du tilkendegiver fortsat interesse for pladsen.

Privatinstitutioner træffer selv afgørelse om optagelse i privatinstitutionen med afsæt i dennes egne retningslinjer for optagelse.

Kontakt desuden din kommune for mere information om optagelse og venteliste.

Tilskud og egenbetaling

Reglerne for tilskud og egenbetaling er forskellige for plads i forskellige tilbud.

Hvis dit barn optages i en kommunal, en selvejende eller en udliciteret daginstitution eller en kommunal eller privat dagpleje, skal kommunen give et tilskud til betaling af pladsen i dagtilbuddet.

Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. og din egenbetaling højst 25 pct. af bruttodriftsudgifterne pr. barn ved driften af det enkelte dagtilbud eller af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads ved driften af dagtilbud af samme type i kommunen

Hvis dit barn optages i en privatinstitution, skal kommunen give et drifts-, bygnings- og administrationstilskud til betaling af pladsen i dagtilbuddet.

Privatinstitutioner fastsætter og offentliggør forældrenes egenbetaling.

Kommunen skal desuden give:

  1. et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud eller privat pasning,
  2. et økonomisk fripladstilskud afhængig af forældrenes økonomiske forhold,
  3. et behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud,
  4. et socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud, og
  5. et tilskud, når et barn med behov for sprogstimulering er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen.

Kontakt desuden din kommune for mere information om tilskud og egenbetaling.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriets arbejdsområder inkluderer blandt andet dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Ministeriet regulerer rammerne for dagtilbud (vuggestuer, dagplejen, børnehaver og aldersintegrerede institutioner) og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
EVA er en uafhængig statslig organisation, der gennem evalueringer, analyser og redskaber bidrager til at udvikle kvaliteten i dagtilbud og uddannelser.

 

Log ind for at gemme artikler

Du skal logge ind eller oprette en profil for at kunne gemme artikler.

Log ind

Log ind med din profil for at se gemte artikler, ansøge om babypakker og bruge Huskelisten.

Glemt password?

Angiv din e-mail adresse for at få tilsendt et nyt password.

Vælg nyt kodeord

Du er logget ind med et midlertidigt kodeord og skal derfor vælge et nyt kodeord.